ALGEMENE LEDEN VERGADERING 19 OKTOBER 2012, 20:30uur

AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / agenda wijzigingen
3. Vaststellen notulen ALV 21-10-2011
4. Jaarverslag voorzitter / secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie Nico Huisman en Angelique Moolevliet
7. Verkiezing kascommissie
8. Vrijwilligerstaken
9. Stand van zaken sportgebieden
10. Kantinezaken
11. Verkiezing bestuursleden
12. Rondvraag
13. Sluiting