Historie en toekomst

HISTORIE

In de jaren twintig had Benningbroek al een voetbalvereniging, namelijk BVV (Benningbroeker Voetbal Vereniging). Deze vereniging ging echter ter ziele, maar het materiaal werd wel bewaard. Denk hierbij aan eenvoudige doelen, hoekvlaggen en een lederen bal. Op 17 juni 1929 werd de vereniging SSV (Sijbekarspelsche Sport Vereniging, de echte voorloper van DESS) officieel opgericht. Op dat moment had de club nog geen eigen kantine en speelvelden, maar het materiaal van BVV kwam de SVV-ers goed van pas. Hier en daar werd er op een weiland gevoetbald en aangezien ook de koeien rechten hebben, kwam het regelmatig voor dat de doelen naar een ander veld moesten worden gebracht. In die tijd werd er nog op klompen en gymschoenen gevoetbald.

Op 12 maart 1930 werd de naam gewijzigd in DES (Door Eendracht Sterk). Het duurde nog tot 23 september 1931 totdat DES een vast accommodatie vond. (dit was één van de voorwaarden van de voetbalbond). Eindelijk kon DES toen aangemeld worden bij de Noord Hollandsche Voetbal Bond (NHVB). Het DES complex werd opgetrokken aan de Kerkelaan in Benningbroek.

Op 22 juni 1958 werd officieel de naam van de club gewijzigd in Door Eendracht Sterk Sijbekarspel. In datzelfde jaar werd ook een nieuw clubhuis (met een echte waterleiding) in gebruik genomen. DESS heeft uiteindelijk tot 1974 gevoetbald aan de Kerkelaan.

In 1974 werd de nieuwe & huidige locatie in gebruik genomen. DESS verhuisde van de Kerkelaan naar de Sportlaan. Op de Sportlaan 11 werd een gloednieuwe accommodatie in gebruik genomen. Een kantine met 4 kleedkamers en 2 nieuwe velden. Inmiddels is het clubgebouw, na een aantal verbouwingen, niet meer te vergelijken met toen. De vereniging heeft nu de beschikking over 6 prachtige kleedkamers, een grote kantine, een bestuurskamer en diverse andere praktische ruimtes.

Ook in 1974 en later opnieuw in 2001 werd een afdeling meisjes/dames voetbal opgericht. Een afdeling die inmiddels niet meer weg de denken is en onderdeel uitmaakt van onze club, met als één van de hoogtepunten het kampioenschap van Dames 1 in het seizoen 2008/2009. Nog steeds nemen alle meisjes/damesteams een prominente plek in bij onze club en daar zijn we als kleine vereniging erg trots op.

In 2004 is het 75 jarig bestaan van de club groots gevierd. In het aansluitende seizoen heeft het eerste team op overtuigende manier het kampioenschap binnen gehaald.

In 2009, als de club 80 jaar bestaat, lanceert s.v. DESS haar eigen website. Zoals de gehele vereniging 80 jaar constant in beweging is geweest, is dit de volgende stap in de toekomst. Middels deze website kan iedereen die s.v. DESS een warm hart toedraagt, over de gehele wereld op ieder moment van de dag een kijkje nemen in het hart van de vereniging.

Op naar de 100 jaar! (17 juni 2029)

 

TOEKOMST

Krantartikel mrt-2014 mbt sanering voetbalclubs

Toekomst voetbalvereniging DESS door harmonisering onzeker 

Inspreek tijd ongeveer 3 minuten bijeenkomst 15 oktober 2015

Geachte aanwezigen, commissie samenleving

Harmonisatie? Wat is nu precies harmonisatie. Om hier achter te komen heb ik even de Dikke van Dale erbij gepakt. Hierin staat: Harmoniseren; tot een goed samenklinkend óf samengaand geheel maken………met zoveel verschillen en individuele afspraken tussen oude gemeenten en verenigingen een bijna onmogelijke opgave. Toch staan we nu hier…gedwongen…

Fuseren, wie kent dat woord eigenlijk niet? Wijzelf zijn ontstaan door de clubs SVV en BVV, in 1929 uiteindelijk gefuseerd tot DES. De gemeente Medemblik heeft sinds haar eigen fusie met andere gemeentes, medio 2012/13 de opdracht meegekregen om te bezuinigen op de sport, en dan met name op de veldvoetbalverenigingen. Dit, omdat er door de raad besloten werd dat dit geen gemeentelijke kerntaak meer was en ook de subsidie werd teruggeschroefd. Over de leefbaarheid die achterblijft in de verschillende dorpskernen, wordt nauwelijks gerept.

Vandaag, 15 oktober 2015 gaat er na 2 jaar soebatten waarschijnlijk een besluit vallen die de leefbaarheid in de dorpskernen de komende jaren enorm negatief gaat beïnvloeden. Een door ons ingediend en goed onderbouwd plan (wij noemen het Scenario 1a), bedacht door een denktank uit het dorp met bestuursleden, vrijwilligers en verschillende bewoners/ ondernemers, heeft blijkbaar tot voor kort nimmer eerder de commissie en/of raadsleden bereikt. Wel zijn de voordelen die er zijn voor de gemeente (onderhoud door vrijwilligers uit het dorp) in dit voorstel behouden gebleven. Ook hadden wij aangegeven dat een grasvoetbalveld duurder in onderhoud is dan een kunstgrasveld (scheelt zo’n 20%, zie rapport KNVB), hier is niets van in het voorstel terug vinden. De nádelen voor de gemeente (wij hadden gevraagd om ons tegemoet te komen met een bedrag van om en nabij een bedrag van 90.000 euro) waar wij dan machines en andere zaken voor konden aanschaffen, is niet terug te vinden, waardoor ons plan gewoon niet meer uitvoerbaar is. Want we hebben het dan nog helemaal niet gehad over het vinden, behouden van vrijwilligers die het volledige onderhoud moeten gaan overnemen. Of over het inhuren van specialisten, om zo de kwaliteit van het gras te kunnen blijven waarborgen.

In maart 2014 leek het in elk geval nog niet zo ver (zie ook krantenartikel NHD) en kon er mijnsinziens nog wel constructief mee worden gedacht door de verenigingen, althans zo werd steeds de indruk en misschien wel illusie gewekt.

Want ondanks bijeenkomsten met alle verenigingen in Opperdoes, Benningbroek en Wognum is er nauwelijks een constructieve, werkbare en uitvoerbare reactie gekomen op alle aangedragen ideeën. De messen zijn blijkbaar inmiddels geslepen, want door nu de commissie (en straks dus ook de raadsleden) onjuiste, misleidende en niet geïndexeerde cijfers die in dit voorstel genoemd worden te verstrekken, lijkt het erop dat op deze manier het voorstel op een onzorgvuldige manier erdoor gedrukt gaat worden. Enigszins begrijpelijk, want het eerder in 2013 bekend gemaakte tijdspad is reeds overschreden. Toch zouden wij de beslissers willen adviseren, om de bedenkers nog een keer terug te sturen naar de tekentafel. Want er zijn of zullen vanavond nog meer punten worden opgenoemd door andere verenigingen, waarom het voorstel in deze vorm, nog niet kan worden goedgekeurd.

Tot besluit heb ik aan u nog vier vragen:

Vraag 1. Wat vind u en de raad van ons uitgebreide en onderbouwde voorstel, wat zouden wij daarin eventueel aan moeten passen?

Vraag 2. Stel, scenario 3 wordt bewaarheid, Sportcomplex sluiten. Mocht het dan tot een fusie met bv ALC komen, heeft de gemeente dan wel direct genoeg geld om ons te faciliteren? Oftewel, een nieuw complex a la FCM, Sporting Andijk c.q. SEW, prachtige nieuwe accommodaties met kunstgrasveld(en) en een trainingsveld. Wordt er wel met dit scenario rekening gehouden? Komt hier of is hier een apart potje voor?

Vraag 3. Kunt u eigenlijk wel een beslissing nemen over dit huidige voorstel, met de feitelijke wetenschap dat er oude tabellen, onjuiste cijfers en er bij dezelfde cijfers al helemaal geen indexatie is toegepast?

Vraag 4. Wat gaat er gebeuren, als u in de toekomst bemerkt dat sommige verenigingen financieel voordeel trekken uit deze nieuw ontstane situatie. Vind er dan weer een harmonisatie ronde plaats en/of wordt dit voordeel verdeeld onder de verenigingen die verlies lijden? Wordt er bij harmoniseren ook aan rente van de uitstaande leningen gedacht? (Allemaal dan bijvoorbeeld 0%?)

Dank u wel voor uw aandacht.

Namens het bestuur van de sportvereniging DESS,

Johnny Jacobs, voorzitter

Verslag gesprekken voetbalverenigingen

Onvrede bij kleine voetbalclubs

Door Connie Vertegaal – NHD 15-10-2015, 22:32 (Update 16-10-2015, 9:44)

WOGNUM – Kleine voetbalverenigingen zoals ALC, vv Opperdoes, MOC en DESS hebben grote bezwaren tegen de plannen van de gemeente Medemblik om clubs het veldonderhoud te laten uitvoeren. Los van de zorgen of hier genoeg vrijwilligers voor op de been zijn te brengen, jaagt de aanschaf van het benodigde materieel als maaimachines, trekkers enzovoorts, de clubs op enorme kosten.

“Dit plan kan de leefbaarheid in de dorpen enorm verslechteren’’, zei Johnny Jacobs van DESS (Sijbekarspel) donderdag in de raadscommissie samenleving. De voorzitter van DESS vreest dat het niet gaat lukken en dat zijn club moet fuseren met buurvereniging ALC (Abbekerk). ,,En is er dan geld voor de aanleg van een nieuw complex zoals in Andijk’’, vroeg hij.

Per vereniging is ongeveer een ton nodig om machines aan te schaffen voor het veldonderhoud. Medemblik kan de clubs hierin niet tegemoet komen, anders wordt de bezuinigingsopdracht van de gemeenteraad (285.000 euro per jaar) niet gehaald.

Deugt niet

Medemblik wil alles gelijk trekken bij de 13 voetbalclubs. De clubs krijgen nu nog verschillende subsidies, op basis van afspraken met de oude gemeentes. Maar dit zogenoemde harmonisatieplan deugt niet omdat het voorbij gaat aan de enorme verschillen die er zijn tussen de verenigingen, stelt voorzitter Leo de Vries van MOC.

,,Clubs met verouderde complexen en alleen grasvelden zullen veel meer tijd kwijt zijn aan onderhoud dan verenigingen met kunstgras en nieuwe kantines. Wij moeten investeren in energiebesparing, een club als SEW zit straks op een gloednieuw complex waar dat allemaal goed voor elkaar is.’’

De miljoeneninvesteringen in de voetbalcomplexen van Nibbixwoud en Andijk leiden in andere dorpen tot scheve gezichten. ,,Daarover is veel onvrede onder de inwoners’’, zegt Dirk Poot van ALC (Abbekerk).

Medemblik trekt drie jaar uit voor de overgang. Verenigingen die niet genoeg vrijwilligers op de been kunnen brengen krijgen wat langer de tijd. ,,En we kunnen ze te hulp schieten via het Vrijwilligerspunt””, aldus wethouder Joset Fit.

 

2 december 2015

Onderwerp: Aangenomen motie over beheer en onderhoud sportvelden

Beste voetbalbestuurders,

Zoals aangekondigd is in de raad een motie aangenomen over het beheer en onderhoud van de sportvelden. Hierin zijn de uitgangspunten vastgesteld welke in een nieuw raadsvoorstel moeten worden opgenomen.

Aangenomen motie

De motie werd door drie partijen gezamenlijk ingediend. Bij de bespreking in de raad zijn er vervolgens wat aanpassingen gedaan. In de bijlage treffen jullie het resultaat aan. Het besluit houdt in het kort in dat:

–       In het eerste kwartaal van 2016 de raad bespreekt of, en zo ja op welke manier, de verenigingen moeten worden gefaciliteerd in materieel. Hiervoor moet een bespreeknotitie worden opgesteld aan de hand waarvan de raad de bespreking kan voeren.

–       Er uiterlijk 1 juni een nieuw raadsvoorstel moet liggen waarbij:

o    de 20% eigen bijdrage van de verenigingen in de renovatie is geschrapt;

o    de verenigingen zelf verantwoordelijk worden voor beheer en onderhoud maar met een subsidie van maximaal:

§  € 6.000,- per natuurgrasveld

§  € 4.000,- per kunstgrasveld

o    in het kader van maatwerk per vereniging in overleg met de verenigingen nog nieuwe ideeën voor besparingen worden gezocht.

Jullie input mogelijk bij bespreeknotitie

Met name wat betreft facilitering (het beschikbaar stellen van materieel) bleken bij de bespreking van de motie de partijen niet op één lijn te zitten. Drie verschillende meningen kwamen naar voren:

1.    faciliteren is een optie maar dan wel een lagere onderhoudssubsidie vanaf 2017 (dus lager ten opzichte van de voorgesteld € 6.000,-);

2.    niet faciliteren, de verhoging van de onderhoudssubsidie is voldoende;

3.    faciliteren door de mogelijkheid te bieden een lening bij de gemeente aan te vragen.

Omdat hier geen besluit over werd genomen, wordt dit onderdeel dus in het eerste kwartaal van 2016 nog een keer besproken in de raad. Hiervoor wordt een bespreeknotitie opgesteld. In het voorstel dat DESS vorig jaar indiende, gingen zij uit van volledige facilitering door de gemeente: dus de gemeente stelt dan een bedrag beschikbaar aan de vereniging om al het benodigde materieel aan te schaffen. Wellicht hebben jullie nog andere ideeën of opmerkingen over dit onderwerp.

Als jullie input willen leveren, ideeën of opmerkingen over het onderwerp ‘facilitering’, dan kunnen jullie dat tot uiterlijk 17 januari naar mij sturen. Dan neem ik dat mee in de bespreeknotitie.

Met vriendelijke groet,
Gerben Konijn 

Beleidsmedewerker Sport

P.S. Als er weer gemeentelijke harmonisatie nieuws is, zal ik u dat direct laten weten.