JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Op donderdag 24 OKTOBER 2019 Inloop vanaf 20:00 uur, aanvang 20:30 uur

AGENDA:

 1. Opening en welkomstwoord
 2. Vaststellen Agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen JALV 25-10-2018
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascontrole commissie Chris Keesom en Sjors Munster, (reserve-lid is niet gekozen)
 8. Verkiezing kascontrole commissie
 9. Vrijwilligerstaken
 10. Stand van zaken s.v. DESS
 11. Kantinezaken
 12. Verkiezing bestuursleden*
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

*Toelichting:

Aftredend en herkiesbaar: Gebouwen / Terreinen – Cor Vlaar

Tegenkandidaten kunnen zich tot één uur voor de vergadering aanmelden bij het Bestuur.

Bedank het bestuur met uw komst naar deze vergadering!

Hier de notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering: Notulen JALV 2018